สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรัษฎา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 14 สิงหาคม 2562 150 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 27 สิงหาคม 2562 150 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 28 สิงหาคม 2562 150 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 29 สิงหาคม 2562 150 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 3 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 4 กันยายน 2562 150 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 5 กันยายน 2562 150 21 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 9 กันยายน 2562 150 23 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 10 กันยายน 2562 150 26 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 12 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 16 กันยายน 2562 150 24 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 17 กันยายน 2562 150 16 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 19 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา 24 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ