สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาโยง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 5 กันยายน 2562 35 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 6 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 9 กันยายน 2562 35 29 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 10 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง 20 กันยายน 2562 25 5 รายชื่อ
7. องค์การบริหารสวนตำบลนาข้าวเสีย 16 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ 16 กันยายน 2562 45 41 รายชื่อ