สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังวิเศษ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 6 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 8 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 13 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 15 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 20 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 29 สิงหาคม 2562 23 23 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 3 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 4 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 5 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 10 กันยายน 2562 56 52 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 11 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 17 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 18 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 19 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 20 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 23 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 24 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ 1 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 8 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 27 สิงหาคม 2562 25 25 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 3 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 35 28 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 45 45 รายชื่อ