สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้วยยอด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 26 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 27 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 28 สิงหาคม 2562 50 35 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 29 สิงหาคม 2562 50 40 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 30 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 2 กันยายน 2562 35 25 รายชื่อ
18. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว 2 กันยายน 2562 32 10 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 3 กันยายน 2562 35 22 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 4 กันยายน 2562 55 48 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 5 กันยายน 2562 55 53 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 6 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 16 กันยายน 2562 60 23 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 17 กันยายน 2562 60 5 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 20 กันยายน 2562 60 2 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด 23 กันยายน 2562 60 2 รายชื่อ