สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสิเกา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 7 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 14 สิงหาคม 2562 25 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 21 สิงหาคม 2562 25 12 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 26 สิงหาคม 2562 80 15 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 28 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 2 กันยายน 2562 80 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 4 กันยายน 2562 80 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 9 กันยายน 2562 80 12 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 11 กันยายน 2562 80 15 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 16 กันยายน 2562 80 15 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 18 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 23 กันยายน 2562 80 7 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 25 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 30 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 2 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 7 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 9 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา 16 ตุลาคม 2562 80 0 รายชื่อ