สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปะเหลียน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
12. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลท่าพญา 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
17. วัดควนวิไล หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
18. อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
21. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลท่าพญา 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
24. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 9 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
27. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสุกร 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 10 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
29. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสุกร 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
31. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 40 14 รายชื่อ
32. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
33. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
34. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
35. ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
36. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ