สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกันตัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 7 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 20 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 สิงหาคม 2562 65 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 23 สิงหาคม 2562 65 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 26 สิงหาคม 2562 65 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 27 สิงหาคม 2562 65 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 28 สิงหาคม 2562 65 19 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 29 สิงหาคม 2562 65 37 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 30 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 2 กันยายน 2562 65 24 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 3 กันยายน 2562 65 21 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 4 กันยายน 2562 65 53 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 5 กันยายน 2562 75 70 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 6 กันยายน 2562 50 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 9 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 10 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 11 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 16 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 17 กันยายน 2562 65 33 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 18 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 19 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 20 กันยายน 2562 65 15 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 21 กันยายน 2562 65 20 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 22 กันยายน 2562 65 24 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 23 กันยายน 2562 65 23 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 24 กันยายน 2562 65 30 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 25 กันยายน 2562 65 5 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 26 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 27 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 30 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1 ตุลาคม 2562 65 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 2 ตุลาคม 2562 65 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 3 ตุลาคม 2562 65 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 4 ตุลาคม 2562 65 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 7 ตุลาคม 2562 65 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 8 ตุลาคม 2562 65 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 9 ตุลาคม 2562 65 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 10 ตุลาคม 2562 65 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 11 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 15 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 16 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 17 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 18 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ