สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองตรัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 13 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 19 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 20 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 21 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 40 32 รายชื่อ
6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 9 7 รายชื่อ
8. ศพก.หนองตรุด หมู่ที่ 6 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 6 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
10. ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 9 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 10 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 11 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
13. ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
15. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 50 35 รายชื่อ