สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองตรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศบกต.ควนปริง ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 17 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
2 ศพก.หนองตรุด หมู่ที่ 6 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 ศพก.เครือข่ายตำบลนาโต๊ะหมิง หมู่ที่1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ. ตรัง 9 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
4 ศาลาการเปรียนวัดไทรงาม ม.2 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 21 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 24 กันยายน 2562 30 9 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 22 สิงหาคม 2562 40 32 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 26 สิงหาคม 2562 9 7 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 10 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
11 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 23 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
12 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 20 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 11 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 25 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 19 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ 6 กันยายน 2562 50 23 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 13 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
19 อบต.นาพละ ม.9 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 20 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ