สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมะนัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมอำเภอมะนัง 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอมะนัง 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอมะนัง 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. หอประชุมอำเภอมะนัง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอมะนัง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอมะนัง 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอมะนัง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 26 สิงหาคม 2562 50 28 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอมะนัง 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ต.นิคมพัฒนา 27 สิงหาคม 2562 60 13 รายชื่อ
15. อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา 28 สิงหาคม 2562 60 16 รายชื่อ
16. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 60 39 รายชื่อ
18. หอประชุมอำเภอมะนัง 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอมะนัง 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. หอประชุมอำเภอมะนัง 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 6 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
23. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. หอประชุมอำเภอมะนัง 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. หอประชุมอำเภอมะนัง 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 16 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
28. หอประชุมอำเภอมะนัง 17 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
29. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. หอประชุมอำเภอมะนัง 18 กันยายน 2562 150 60 รายชื่อ
31. หอประชุมอำเภอมะนัง 19 กันยายน 2562 150 52 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอมะนัง 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
34. หอประชุมอำเภอมะนัง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
36. หอประชุมอำเภอมะนัง 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
37. หอประชุมอำเภอมะนัง 7 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
39. หอประชุมอำเภอมะนัง 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
40. หอประชุมอำเภอมะนัง 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
41. หอประชุมอำเภอมะนัง 14 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
42. หอประชุมอำเภอมะนัง 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
43. ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
44. หอประชุมอำเภอมะนัง 18 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ