สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมะนัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 26 สิงหาคม 2562 50 28 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 16 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอมะนัง 17 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอมะนัง 18 กันยายน 2562 150 60 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอมะนัง 19 กันยายน 2562 150 49 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอมะนัง 20 กันยายน 2562 100 19 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอมะนัง 23 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอมะนัง 27 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอมะนัง 30 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอมะนัง 1 ตุลาคม 2562 50 32 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอมะนัง 2 ตุลาคม 2562 50 31 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอมะนัง 3 ตุลาคม 2562 50 5 รายชื่อ
13 ห้องประชุมภูผาเพชร ที่ว่าการอำเภอมะนัง 6 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
14 อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 60 37 รายชื่อ
15 อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ต.นิคมพัฒนา 27 สิงหาคม 2562 60 13 รายชื่อ
16 อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.ปาล์มพัฒนา 28 สิงหาคม 2562 60 15 รายชื่อ