สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งหว้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 27 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง 17 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
20. ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 17 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
23. ศูนย์ประชุม 100ปี ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า 19 กันยายน 2562 100 71 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน 24 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 22 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 24 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 29 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 31 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 5 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 6 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 7 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 12 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 13 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 14 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 19 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 20 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 21 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 26 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 27 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 28 พฤศจิกายน 2562 20 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 3 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 4 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 5 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 10 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 11 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 12 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 17 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 18 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 19 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 24 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 25 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า 26 ธันวาคม 2562 20 0 รายชื่อ