สรุปยอดห้องอบรม อำเภอควนกาหลง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 2 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
2. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 5 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
3. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 9 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
4. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 16 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
5. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 19 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
6. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 สิงหาคม 2562 70 1 รายชื่อ
7. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 26 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
8. ศพก.อ.ควนกาหลง 28 สิงหาคม 2562 80 54 รายชื่อ
9. อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนุ้ย 29 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ
10. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 30 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
11. มัสยิดบ้านควนบ่อทอง 30 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
12. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 6 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
14. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 9 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
15. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลอุใดเจริญ 10 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
16. อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง 11 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
17. อาคารเนอกประสงค์หมู่ที่ 8 ตำบลควนกาหลง 12 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
18. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 13 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
19. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 16 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
20. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ 18 กันยายน 2562 50 6 รายชื่อ
21. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 20 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
22. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 23 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
23. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 27 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
24. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 30 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
25. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 4 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
26. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 7 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
27. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 11 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
28. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 14 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
29. อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง 18 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ