สรุปยอดห้องอบรม อำเภอควนโดน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 7 สิงหาคม 2562 55 13 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 14 สิงหาคม 2562 55 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 21 สิงหาคม 2562 55 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 28 สิงหาคม 2562 55 39 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 29 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 4 กันยายน 2562 55 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 5 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 11 กันยายน 2562 55 15 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 16 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 17 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 25 กันยายน 2562 55 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 2 ตุลาคม 2562 55 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 9 ตุลาคม 2562 55 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน 16 ตุลาคม 2562 55 0 รายชื่อ