สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสตูล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 5 สิงหาคม 2562 45 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 7 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 12 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 9 กันยายน 2562 52 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 16 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 18 กันยายน 2562 48 47 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 26 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล 8 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ