สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคลองหอยโข่ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 6 สิงหาคม 2562 40 10 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 15 สิงหาคม 2562 40 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 16 สิงหาคม 2562 40 14 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 20 สิงหาคม 2562 40 31 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 27 สิงหาคม 2562 60 29 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 28 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 19 กันยายน 2562 45 28 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง 20 กันยายน 2562 15 11 รายชื่อ