สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสิงหนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 2 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 9 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 6 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 12 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 13 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 16 กันยายน 2562 22 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 19 กันยายน 2562 42 37 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 20 กันยายน 2562 42 38 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 24 กันยายน 2562 22 21 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 25 กันยายน 2562 42 38 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 26 กันยายน 2562 19 19 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 27 กันยายน 2562 20 11 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 30 กันยายน 2562 43 43 รายชื่อ