สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสิงหนคร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 2 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 9 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 6 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 12 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 13 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 16 กันยายน 2562 22 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 19 กันยายน 2562 42 42 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 20 กันยายน 2562 42 42 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 24 กันยายน 2562 22 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 25 กันยายน 2562 16 9 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร 26 กันยายน 2562 19 19 รายชื่อ