สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางกล่ำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 4 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 6 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 11 กันยายน 2562 41 16 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ 24 กันยายน 2562 24 0 รายชื่อ