สรุปยอดห้องอบรม อำเภอควนเนียง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 2 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 3 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 19 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 20 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ