สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาหม่อม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 7 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม 19 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ