สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหาดใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 1 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 6 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 10 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 12 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 17 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
16. รพ.สต 19 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 19 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
18. รพ.สต 20 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. ศาลาเอนกประสงค์บ้านโอ๊ะ 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. กศน.น้ำน้อย 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 24 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
23. กศน.คูเต่า 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
25. กศน.คลองแห 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. กศน.คลองแห 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. ศาลาเอนกประสงค์ท่านางหอม 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 1 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 8 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ 17 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ