สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสะเดา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 6 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 13 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 20 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 27 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 3 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่าโพธิ์ (ศพก.หนำคอก) 9 กันยายน 2562 100 6 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 10 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 17 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 24 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 1 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 8 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา 15 ตุลาคม 2562 25 0 รายชื่อ