สรุปยอดห้องอบรม อำเภอรัตภูมิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 6 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 16 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 19 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอรัตภูมิ 23 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ