สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระแสสินธุ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 2 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 4 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 6 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 19 กันยายน 2562 40 23 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 20 กันยายน 2562 55 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์ 23 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ