สรุปยอดห้องอบรม อำเภอระโนด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 7 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 14 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 2 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 3 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองถ้วย 4 กันยายน 2562 75 71 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่อนฉา 5 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 12 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 13 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 16 กันยายน 2562 150 108 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 9 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 16 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 24 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 30 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 6 พฤศจิกายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 13 พฤศจิกายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 20 พฤศจิกายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 27 พฤศจิกายน 2562 50 0 รายชื่อ