สรุปยอดห้องอบรม อำเภอระโนด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองถ้วย 4 กันยายน 2562 75 71 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่อนฉา 5 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 2 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านขาว 3 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 7 สิงหาคม 2562 50 10 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 14 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 12 กันยายน 2562 100 95 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 13 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 16 กันยายน 2562 150 108 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด 9 ตุลาคม 2562 50 11 รายชื่อ