สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสะบ้าย้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 9 กันยายน 2562 47 36 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 10 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 19 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 20 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย 25 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ