สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเทพา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 1 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 3 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 4 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 9 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 10 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 13 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 16 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ