สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาทวี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 29 สิงหาคม 2562 5 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 5 กันยายน 2562 120 111 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 10 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 24 กันยายน 2562 150 69 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ