สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจะนะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 20 กันยายน 2562 20 5 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 23 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 24 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 25 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
5. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตุหรง หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 26 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 6 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 10 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 11 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 12 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 13 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ