สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสทิงพระ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 21 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 28 สิงหาคม 2562 45 45 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 29 สิงหาคม 2562 45 45 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 30 สิงหาคม 2562 46 46 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ 19 กันยายน 2562 121 121 รายชื่อ