สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งตะโก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้าน บ้านดอนเมา หมู่ที่ 7 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 19 กันยายน 2562 60 45 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่บ้าน บ้านทับช้าง หมู่ที่ 5 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 24 กันยายน 2562 80 65 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าทอง หมู่ที่ 1 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 26 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 12 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 12 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
5 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 11 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 16 กันยายน 2562 55 49 รายชื่อ
6 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 11 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 19 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 13 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 16 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 19 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 20 กันยายน 2562 70 55 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 22 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 24 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 25 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 26 กันยายน 2562 60 39 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก 27 กันยายน 2562 65 61 รายชื่อ
18 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 10 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ