สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพะโต๊ะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 10 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 16 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 17 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 18 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 19 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 20 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 23 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ 23 กันยายน 2562 150 74 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 24 กันยายน 2562 50 30 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ