สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหลังสวน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 6 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 20 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชุมบ้านหมู่ที่ 13 ตำบล นาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
10. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหาดยาย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
11. ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
12. ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
13. วิสาหกิจชุมชนร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
14. สำนักสงฆ์นาพญา หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
15. ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านแหลมหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 110 110 รายชื่อ
16. สำนักสงฆ์นาพญา หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
17. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกวังตะกอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18. วัดราชบูรณะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน 20 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
19. วิสาหกิจชุมชนหาดสำราญสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบล หาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 21 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
20. อบต.พ้อแดง หมู่ที่ 3 ตำบล พ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 85 30 รายชื่อ
21. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมทราย 25 กันยายน 2562 65 0 รายชื่อ
22. ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มหลังสวน ตำบลนาพญา หมู่ 11 ตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 55 52 รายชื่อ
23. ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 255 31 รายชื่อ
24. อบต.พ้อแดง หมู่ที่ 3 ตำบล พ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 65 1 รายชื่อ
25. ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 28 กันยายน 2562 255 0 รายชื่อ
26. ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 29 กันยายน 2562 255 192 รายชื่อ