สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหลังสวน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนปาล์มหลังสวน ตำบลนาพญา หมู่ 11 ตำบล นาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
2 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมทราย 25 กันยายน 2562 65 54 รายชื่อ
3 วัดราชบูรณะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน 20 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหาดยาย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5 วิสาหกิจชุมชนร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
6 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกวังตะกอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
7 วิสาหกิจชุมชนหาดสำราญสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบล หาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 21 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
8 ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 255 208 รายชื่อ
9 ศาลากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 29 กันยายน 2562 255 253 รายชื่อ
10 ศาลาประชุมบ้านหมู่ที่ 13 ตำบล นาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
11 ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านแหลมหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 120 109 รายชื่อ
12 ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
13 ศาลาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 6 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน 20 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
16 สำนักสงฆ์นาพญา หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 65 65 รายชื่อ
17 สำนักสงฆ์นาพญา หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
18 อบต.บางมะพร้าว ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 90 84 รายชื่อ
19 อบต.พ้อแดง หมู่ที่ 3 ตำบล พ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 85 85 รายชื่อ
20 อบต.พ้อแดง หมู่ที่ 3 ตำบล พ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 65 60 รายชื่อ