สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปะทิว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 1 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 สิงหาคม 2562 30 11 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 15 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 22 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 29 สิงหาคม 2562 30 8 รายชื่อ
6. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทะเลทรัพย์ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 70 67 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทะเลทรัพย์ 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 75 0 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 50 18 รายชื่อ
26. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 30 กันยายน 2562 80 16 รายชื่อ