สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปะทิว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 120 101 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 90 50 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 80 76 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 70 60 รายชื่อ
12 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 80 78 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 2 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทะเลทรัพย์ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทะเลทรัพย์ 24 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 1 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 8 สิงหาคม 2562 30 11 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 15 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 22 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 29 สิงหาคม 2562 30 4 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว 17 ตุลาคม 2562 50 10 รายชื่อ
23 เครือข่าย ศพก. หมู่ที่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 27 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ