สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองชุมพร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 5 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ห้อง2) 6 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 6 กันยายน 2562 100 96 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 9 กันยายน 2562 120 113 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
7. ที่ทำการ อบต.บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 10 กันยายน 2562 130 0 รายชื่อ
8. ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 120 89 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 11 กันยายน 2562 70 32 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 12 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล นาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 13 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 14 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 36 36 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
17. ที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2562 250 51 รายชื่อ
18. อบต.บางหมาก วัดดอนรวบ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 19 กันยายน 2562 90 19 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 20 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร (ห้องยินดี) 20 กันยายน 2562 260 98 รายชื่อ
21. ศพก.ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 21 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
22. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 21 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 24 กันยายน 2562 60 2 รายชื่อ
24. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 25 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
25. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 26 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ