สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุขสำราญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 20 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 21 สิงหาคม 2562 30 20 รายชื่อ
3. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 26 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 27 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 2 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 8 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 9 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมกศน.อำเภอสุขสำราญ 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ