สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 6 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 8 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 15 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 22 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 29 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 12 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 17 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 1 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 3 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 8 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 10 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 15 ตุลาคม 2562 30 24 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี 17 ตุลาคม 2562 30 12 รายชื่อ