สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกะเปอร์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 6 สิงหาคม 2562 50 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 7 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 13 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 14 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 20 สิงหาคม 2562 50 41 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 21 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 22 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 27 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 28 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 29 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 5 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 12 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 18 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ