สรุปยอดห้องอบรม อำเภอละอุ่น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 9 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 14 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 16 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 20 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 23 สิงหาคม 2562 30 28 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 29 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 6 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 24 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 26 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น 15 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ