สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองระนอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 6 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 8 สิงหาคม 2562 40 17 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 14 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 21 สิงหาคม 2562 40 39 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 27 สิงหาคม 2562 60 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 29 สิงหาคม 2562 30 21 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 4 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 10 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 11 กันยายน 2562 40 34 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 24 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 25 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 30 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ