สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวิภาวดี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ 5 กันยายน 2562 65 44 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตะกุกใต้ 4 กันยายน 2562 65 60 รายชื่อ
3. ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 29 สิงหาคม 2562 50 31 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้านเขมา หมู่ที่6 ตำบลตะกุกเหนือ 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 6 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 8 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 13 สิงหาคม 2562 50 24 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 15 สิงหาคม 2562 50 15 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี 24 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ