สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชัยบุรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กันยายน 2562 80 71 รายชื่อ
2. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี 4 กันยายน 2562 80 71 รายชื่อ
3. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี 5 กันยายน 2562 62 62 รายชื่อ
4. โรงเรียนบ้านบางหอย ม.2 ต.คลองน้อย 10 กันยายน 2562 70 67 รายชื่อ
5. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 80 55 รายชื่อ
6. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี 19 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี 20 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
8. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้อย 21 กันยายน 2562 80 72 รายชื่อ