สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพุนพิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กศน.ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 สิงหาคม 2562 35 25 รายชื่อ
2 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 13 สิงหาคม 2562 70 56 รายชื่อ
3 ศพก.ตำบลกรูด อ.พุนพิน 19 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
4 ศพก.ตำบลตะปาน อ.พุนพิน 15 สิงหาคม 2562 100 50 รายชื่อ
5 ศพก.ตำบลตะปาน อ.พุนพิน 10 ตุลาคม 2562 100 26 รายชื่อ
6 ศพก.ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน 5 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
7 ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 6 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
8 ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 20 สิงหาคม 2562 50 28 รายชื่อ
9 ศพก.ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 21 สิงหาคม 2562 60 45 รายชื่อ
10 ศพก.ตำบลบางงอน อ.พุนพิน 20 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
11 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 120 26 รายชื่อ
12 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 สิงหาคม 2562 0 37 รายชื่อ
13 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 300 56 รายชื่อ
14 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 สิงหาคม 2562 100 24 รายชื่อ
15 ศพก.ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 สิงหาคม 2562 150 67 รายชื่อ
16 ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 13 สิงหาคม 2562 60 55 รายชื่อ
17 ศพก.ตำบลมะลวน อ.พุนพิน 21 สิงหาคม 2562 60 57 รายชื่อ
18 ศพก.ตำบลมะลวน(ชุมแสง) 8 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
19 ศพก.ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2562 60 47 รายชื่อ
20 ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 5 สิงหาคม 2562 60 52 รายชื่อ
21 ศพก.ตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน 19 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
22 ศพก.หนองไทร 8 สิงหาคม 2562 50 28 รายชื่อ
23 ศพก.หนองไทร 16 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
24 ศพก.หนองไทร 19 สิงหาคม 2562 200 134 รายชื่อ
25 ศพก.หนองไทร 21 สิงหาคม 2562 40 11 รายชื่อ
26 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าสะท้อน 15 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
27 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย 22 สิงหาคม 2562 50 22 รายชื่อ
28 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 สิงหาคม 2562 45 22 รายชื่อ
29 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
30 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 สิงหาคม 2562 50 38 รายชื่อ
31 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 สิงหาคม 2562 30 19 รายชื่อ
32 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 สิงหาคม 2562 20 6 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 10 กันยายน 2562 520 482 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 11 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน 17 กันยายน 2562 500 413 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน (ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ) 1 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ 14 สิงหาคม 2562 90 70 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน 20 สิงหาคม 2562 80 40 รายชื่อ