สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงสระ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.7 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ 8 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสระ 25 กันยายน 2562 150 136 รายชื่อ
3. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน 9 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
4. ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 12 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
5. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 11 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
6. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านส้อง 24 กันยายน 2562 150 133 รายชื่อ
7. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 10 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
8. ห้องประชุมเทศบาลเมืองเวียง 13 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ