สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเคียนซา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่ 11 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่ 13 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
3 ศาลาหมู่ 3 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
4 ศาลาหมู่ 5 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 75 74 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่ 7 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่ 8 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่ 9 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 กันยายน 2562 70 39 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเคียนซา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา 5 กันยายน 2562 70 33 รายชื่อ
12 หมู่ 10 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 22 สิงหาคม 2562 40 10 รายชื่อ
13 หมู่ 16 ต.บ้านเสด็จ 16 กันยายน 2562 53 50 รายชื่อ
14 หมู่ 16 ต.บ้านเสด็จ 23 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
15 หมู่ที่ 19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 20 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
16 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ