สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านนาเดิม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 2 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 5 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 13 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 19 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 26 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 27 สิงหาคม 2562 5 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 30 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 2 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 5 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 6 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. ศาลาประชุมหมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่บ้านท่าเรือใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม 11 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
17. ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 13 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชุมหมู่ที่ 3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
20. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์ทวี 18 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
22. ศาลาประชุมหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 23 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 27 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 30 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 4 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 7 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 11 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 14 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม 18 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ