สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านนาสาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาหมู่บ้านชุมชนคลองหา 23 กันยายน 2562 70 47 รายชื่อ
2 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่5 ตำบลทุ่งเตา 8 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำพูน 16 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 21 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 19 กันยายน 2562 150 126 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 25 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 26 กันยายน 2562 1 1 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 24 กันยายน 2562 70 28 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 26 กันยายน 2562 2 2 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 12 กันยายน 2562 70 28 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 6 กันยายน 2562 70 28 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 17 กันยายน 2562 70 32 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลคลองปราบ 18 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลควนศรี 5 กันยายน 2562 70 30 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลควนศรี 18 กันยายน 2562 70 30 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลท่าชี 11 กันยายน 2562 70 40 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลท่าชี 20 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลพรุพี 17 กันยายน 2562 70 57 รายชื่อ
19 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 26 กันยายน 2562 80 72 รายชื่อ