สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านนาสาร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาหมู่บ้านชุมชนคลองหา 23 กันยายน 2562 70 48 รายชื่อ
2. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่5 ตำบลทุ่งเตา 8 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำพูน 16 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 21 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร 19 กันยายน 2562 150 127 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 25 กันยายน 2562 70 54 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ 24 กันยายน 2562 70 24 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 12 กันยายน 2562 70 28 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 6 กันยายน 2562 70 28 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 17 กันยายน 2562 70 32 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลคลองปราบ 18 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลควนศรี 5 กันยายน 2562 70 30 รายชื่อ
13. เทศบาลตำบลควนศรี 18 กันยายน 2562 70 30 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลท่าชี 11 กันยายน 2562 70 40 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลท่าชี 20 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลพรุพี 17 กันยายน 2562 70 57 รายชื่อ
17. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 26 กันยายน 2562 70 37 รายชื่อ