สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 7 สิงหาคม 2562 30 23 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 12 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 13 สิงหาคม 2562 30 21 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 15 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 27 สิงหาคม 2562 50 44 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 29 สิงหาคม 2562 50 37 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 สิงหาคม 2562 70 65 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
17. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 11 กันยายน 2562 200 166 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 16 กันยายน 2562 70 52 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 17 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 18 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 19 กันยายน 2562 70 59 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 20 กันยายน 2562 70 62 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 23 กันยายน 2562 70 61 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 24 กันยายน 2562 70 6 รายชื่อ
27. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม 25 กันยายน 2562 200 168 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 26 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 27 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 30 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 1 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 2 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 3 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 4 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 7 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 8 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 9 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 10 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอพนม 11 ตุลาคม 2562 70 0 รายชื่อ