สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านตาขุน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 16 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 10 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 11 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 23 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 24 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน 25 กันยายน 2562 35 9 รายชื่อ