สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคีรีรัฐนิคม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 6 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 13 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 28 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 10 กันยายน 2562 110 102 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 11 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 12 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 16 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 17 กันยายน 2562 150 125 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 18 กันยายน 2562 200 114 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 19 กันยายน 2562 70 45 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 20 กันยายน 2562 70 68 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 24 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
23. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
24. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน 27 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 8 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 9 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม 10 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ