สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าชนะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 80 45 รายชื่อ
2 ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
3 ศาลาม.9 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 20 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
4 ศาลาหมูบ้านม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 24 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
5 ศาลาหมู่บ้าน ม.15 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 11 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
6 ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.ประสงค์ 13 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
7 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 6 ตุลาคม 2562 30 20 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 130 97 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 80 79 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
12 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 16 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 กันยายน 2562 80 61 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 90 86 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กันยายน 2562 0 5 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่บ้านม.12 ต.ประสงค์ 16 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
17 ศาลาหมู่บ้านม.17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 26 กันยายน 2562 80 79 รายชื่อ
18 ศาลาหมู่บ้านม.19 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 9 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
19 ศาลาหมู่บ้านม.23 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 9 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
20 ศาลาหมู่บ้านม.23 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 27 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
21 ศาลาหมู่บ้านม.5 ต.ประสงค์อ.ท่าชนะ 5 ตุลาคม 2562 40 26 รายชื่อ
22 ศาลาหมู่บ้านม.7 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 23 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
23 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที 16 ต.ประสงค อ.ท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
24 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
25 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
26 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 21 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 15 สิงหาคม 2562 100 74 รายชื่อ
27 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองพา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 80 69 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 2 สิงหาคม 2562 40 9 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 5 สิงหาคม 2562 40 6 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 9 สิงหาคม 2562 40 12 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 12 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 16 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 19 สิงหาคม 2562 40 13 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 23 สิงหาคม 2562 40 10 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 30 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 10 กันยายน 2562 150 84 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 13 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 20 กันยายน 2562 40 11 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 23 กันยายน 2562 40 4 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 30 กันยายน 2562 40 22 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 4 ตุลาคม 2562 40 12 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 7 ตุลาคม 2562 40 14 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 11 ตุลาคม 2562 40 33 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 14 ตุลาคม 2562 40 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 16 ตุลาคม 2562 150 150 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 18 ตุลาคม 2562 60 1 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 5 4 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 5 5 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 8 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 25 กันยายน 2562 80 1 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 9 ตุลาคม 2562 80 4 รายชื่อ
54 อบต.คันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 20 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
55 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2562 40 3 รายชื่อ