สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าชนะ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 80 45 รายชื่อ
2. ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองนิล ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
3. ศาลาม.9 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 20 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
4. ศาลาหมูบ้านม.13 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 24 กันยายน 2562 50 12 รายชื่อ
5. ศาลาหมู่บ้าน ม.15 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 11 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ต.ประสงค์ 13 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 18 กันยายน 2562 130 97 รายชื่อ
8. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 80 70 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 สิงหาคม 2562 40 19 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 16 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ
12. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 90 89 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กันยายน 2562 0 5 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่บ้านม.12 ต.ประสงค์ 16 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
15. ศาลาหมู่บ้านม.17 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 26 กันยายน 2562 80 6 รายชื่อ
16. ศาลาหมู่บ้านม.19 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 9 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
17. ศาลาหมู่บ้านม.23 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 9 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
18. ศาลาหมู่บ้านม.23 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 27 กันยายน 2562 70 59 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้านม.7 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 23 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
20. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที 16 ต.ประสงค อ.ท่าชนะ 11 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
21. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 21 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ 15 สิงหาคม 2562 100 74 รายชื่อ
23. ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองพา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 80 41 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 2 สิงหาคม 2562 40 9 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 5 สิงหาคม 2562 40 6 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 9 สิงหาคม 2562 40 12 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 12 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 16 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 19 สิงหาคม 2562 40 13 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 23 สิงหาคม 2562 40 10 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 30 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 10 กันยายน 2562 150 97 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 13 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 20 กันยายน 2562 40 11 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าชนะ 30 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 14 สิงหาคม 2562 80 8 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ 28 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ 21 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ 7 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
40. อบต.คันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 20 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
41. โรงเรียนบ้านคลองสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 กรกฎาคม 2562 40 3 รายชื่อ