สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไชยา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 9 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
2. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา 12 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
3. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา 13 กันยายน 2562 65 61 รายชื่อ
4. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
7. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
9. ศาลาหมู่ 3 บ้านห้วยพุน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
11. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลเวียง 21 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
13. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 60 16 รายชื่อ
15. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 60 12 รายชื่อ
16. ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
17. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตำบลตะกรบ 24 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. หอประชุมอำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไชยา 26 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
21. ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 65 50 รายชื่อ