สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไชยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลปากหมาก 25 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ
2 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา 12 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
3 ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
4 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 กันยายน 2562 100 62 รายชื่อ
6 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา 13 กันยายน 2562 65 60 รายชื่อ
7 ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
8 ศาลาหมู่ 3 บ้านห้วยพุน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
10 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 กันยายน 2562 70 63 รายชื่อ
13 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2562 80 79 รายชื่อ
14 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
15 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
16 ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 กันยายน 2562 100 97 รายชื่อ
17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตำบลตะกรบ 24 กันยายน 2562 120 69 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 9 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไชยา 26 กันยายน 2562 100 71 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลเวียง 21 กันยายน 2562 70 64 รายชื่อ